Nov 26

第四章 卦之阴阳 不指定

, 19/11/26 14:20 , 学习研究 » 闲讲系辞 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(1271) , Via 本站原创
阳卦多阴,阴卦多阳,其故何也?阳卦奇,阴卦耦[ǒu,同偶]。
其德行何也?阳一君而二民,君子之道也。阴二君而一民,小人之道也。

Nov 26

第三章 易经解说 多云

, 19/11/26 14:18 , 学习研究 » 闲讲系辞 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(1183) , Via 本站原创
是故《易》者,像也;象也者,像也。
彖者,材也;爻也者,效天下之动者也。
是故吉凶生而悔吝著也。


Array
所以《易经》是讲卦象的,而卦象,是象征宇宙间万事万物的形象的。
彖辞,是裁断(一卦含义)的。爻,是效法天下万物变动的。
Nov 26
古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。
作结绳而为网罟,以佃以渔,盖取诸离。
包牺氏没,神农氏作,斫木为耜,揉木为耒,耒耨之利,以教天下,盖取诸《益》。
日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所,盖取诸《噬嗑》。
神农氏没,黄帝、尧、舜氏作,通其变,使民不倦,神而化之,使民宜之。
《易》穷则变,变则通,通则久。是以「自天佑之,吉无不利」。
黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治,盖取诸乾、坤。
刳[kū]木为舟,剡[yǎn]木为楫,舟楫之利,以济不通,致远以利天下,盖取诸涣。
服牛乘马,引重致远,以利天下,盖取诸随。
重门击柝,以待暴客,盖取诸豫。断木为杵,掘地为臼,杵臼之利,万民以济,盖取诸小过。弦木为弧,剡木为矢,弧矢之利,以威天下,盖取诸睽。
上古穴居而野处,后世圣人易之以宫室,上栋下宇,以待风雨,盖取诸大壮。
古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不树,丧期无数。后世圣人易之以棺椁,盖取诸大过。上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察,盖取诸夬。

Sep 25
什么是有钱的定义?

如果你认为拥有金钱就叫有钱人,那表示你不懂什么是财富的定义。
有钱的定义是:当自己不工作,或失去手头的工作时,还可以让自己及家人衣食无忧地生活下去。
“当有钱人不工作时,他们仍有之前投资的基金、股票以及房子的租金,最重要的是企业的系统日夜不停地运作,等等,所以有钱人每天打高尔夫球,每个月都还有上千万的收入。”
理念:“赚多少钱不重要,能赚多久才是最重要的。”很多人穷尽一生之力,几乎沦为工作的机器,却一辈子无法致富。
Aug 14

人生最要紧的三件事 晴

, 19/08/14 19:29 , 学习研究 » 群经之首 , 评论(0) , 引用(0) , 阅读(951) , Via 本站原创
1、这辈子是干什么来的?
搞不清楚、浪费时间……

2、如何完成人生使命?

3、开始做了,如何才能做得更好?
分页: 2/161 第一页 上页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下页 最后页 [ 显示模式: 摘要 | 列表 ]